Ce sunt achizițiile publice?

În sens larg, noțiunea de „achiziții publice” înseamnă domeniul reglementat în cadrul căruia este permis autorităților publice și organizațiilor finanțate total sau parțial de la bugetul public să achiziționeze bunuri, servicii sau lucrări. Acest domeniu reglementat include etapele de planificare a achiziției, publicarea unui anunț de atribuire, parcurgerea procedurii de atribuire și atribuirea contractului. În cadrul acestei proceduri poate avea loc și etapa de contestare de către persoane interesate a actelor autorității contractante.

Noțiunea de „procedură de atribuire” reprezintă ansamblul etapelor parcurse de Autoritățile contractante în vederea realizării achiziției publice, începând de la proiectare, continuând cu derularea efectivă a procedurii, continuând cu semnarea contractului și finalizându-se, de preferat, cu executarea contractului.

În etapa de proiectare a achiziției, autoritatea contractantă trebuie să determine obiectul achiziției, să determine modalitatea de atribuire și să întocmească documentația de atribuire.

Etapa propriu zisă de derulare a procedurii începe cu publicarea unui anunț cu referire la achiziție, însoțit de documentația de atribuire și de invitația tuturor operatorilor interesați de a participa prin depunerea unor oferte care să răspundă cerințelor autorității, în funcție de modalitatea de atribuire aleasă de Autoritatea Contractantă.

Modalități de atribuire

Modalitățile de atribuire sunt licitația deschisă, licitația restrânsă, negocierea competitivă, dialogul competitiv, parteneriatul pentru inovare, negocierea fără publicare prealabilă a unui anunț, concursul de soluții, procedura simplificată și procedura de atribuire specifică serviciilor sociale și a altor servicii specifice. Fiecare dintre aceste modalități de atribuire are un set de reguli specifice ce trebuie urmat, iar alegerea uneia dintre acestea aparține Autorității Contractante care o stabilește în funcție de obiectul procedurii și de nevoile sale. Cea mai comună modalitate de atribuire este licitația deschisă.

Legile achizițiilor publice

Principalele legi aplicabile în domeniul achizițiilor publice sunt:

  • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Aceasta se aplică împreună cu Normele sale metodologice, adoptate prin HG nr. 395/2016;
  • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; Aceasta se aplică împreună cu Normele sale metodologice, adoptate prin HG nr. 394/2016;
  • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

Legile enumerate sunt aplicabile exclusiv în cazul în care valoarea achizițiilor depășește pragurile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 98/2016, art. 12 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 11 din Legea nr. 100/2016. Pentru achizițiile ce au o valoare sub aceste praguri, Autoritățile Contractante au dreptul ca în principiu să realizeze o achiziție directă, cu respectarea cadrului legal al acestei proceduri.

Documentația de atribuire

În situația în care Autoritatea Contractantă procedează la desfășurarea unei achiziții publice prin licitație deschisă, situată peste valoarea prag prevăzută de lege, aceasta trebuie să publice un anunț însoțit de odată cu acesta Documentația de atribuire.

Documentația de atribuire reprezintă un set de documente ce cuprinde DUAE (după caz), instrucțiunile Autorității Contractante către ofertanți, Caietul de sarcini și modelul contractului ce urmează a se încheia. Documentația de atribuire trebuie să fie în așa fel întocmită încât să cuprindă cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor interesați o informare completă, corectă și explicită cu privire la cerințele sau elementele achiziție, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii.

Documentele minimale enumerate mai sus cuprind următoarele categorii de informații:

  • Instrucțiunile către ofertanți sunt în general cuprinse în Anunțul de participare/concesiune, Fișa de date, în cadrul Caietului de sarcini și/sau în Formularele procedurii; Acestea oferă informații cu privire la formalitățile ce trebuie îndeplinite în procedură, modul de structurare a informațiilor din ofertă și alte informații procedurale (garanții, termene, criterii de atribuire etc.)
  • Caietul de sarcini reprezintă documentul tehnic al documentației de atribuire. Acesta trebuie să conțină cerințele, prescripțiile, caracteristicile de natură tehnic ce permit caracterizarea în mod obiectiv a obiectului contractului. Caietul de sarcini trebuie să fie complet, corect și explicit, reprezentând criteriul în baza căruia se analizează conformitatea ofertelor tehnice.
  • Modelul Contractului reprezintă consacrarea în termeni juridici a achiziției. Acesta cuprinde clauzele propuse de Autoritatea Contractantă, atât cu titlu de clauze reglementare, exorbitante, cât și cu titlu de clauze negociabile.
  • Formularele reprezintă o serie de documente prestabilite solicitate de autoritatea contractantă a fi completate de ofertanți la momentul depunerii ofertelor, cum ar fi formularul de ofertă financiară, declarația privind neîncadrarea în motivele de excludere legale, etc.

SEAP – Sistemul Electronic de Achiziții Publice

Locul unde se publică Anunțul de participare, însoțit de Documentația de atribuire, pentru achizițiile mai mari decât pragurile legale este SEAP. SEAP este un acronim pentru Sistemul Electronic de Achiziții Publice și reprezintă o platformă on-line de publicare a tuturor informațiilor legate de achiziții publice, în vederea asigurării unui nivel cât mai mare de transparență și accesibilitate în cursul derulării acestora. În cadrul SEAP, pe lângă publicarea anunțurilor de inițiere a procedurilor și a documentației de atribuire se publică și eventualele clarificări apărute în cursul derulării acestora, eventualele erate modificatoare a documentației de atribuire, contestațiile inițiate de participați, deciziile adoptate cu privire la acestea, anunțurile de desemnare a câștigătorilor, precum și alte informații relevante privitoare la proceduri.

Clarificări la Documentația de Atribuire

În cazul în care se constată că există neclarități cu privire la conținutul Documentației de atribuire, legea prevede în sarcina Autorității Contractante obligația de a stabili un termen prin Anunțul de participare, în cadrul căruia orice persoană interesată poate Solicita Clarificări, Autoritatea Contractantă fiind obligată să răspundă acestor clarificări într-un termen suficient, până la data limită de depunere a ofertelor, pentru a permite posibililor ofertanți să își adapteze ofertele în consecință.

Contestarea actelor nelegale

Totodată, reprezentând un act al unei Autorități Publice, în sens larg, modalitatea de adoptare a Documentației de atribuire, precum și conținutul efectiv al acesteia poate fi contestat de orice persoană interesată în condițiile Legii nr. 101/2016.

Contestația poate fi inițiată în condițiile în care se consideră că orice aspect referitor la modul de inițiere a documentației de atribuire nu este legal (modalitatea de adoptare a Documentației, tipul procedurii alese, tipul achiziției inițiat, etc) sau în cazul în care conținutul efectiv al Documentației nu corespunde unor prevederi legale.

Dacă în cursul desfășurării procedurii Autoritatea Contractantă emite alte acte cu impact asupra acesteia, ce au un caracter nelegal, acestea pot fi la rândul lor contestate în condițiile de mai sus. Astfel de acte pot fi reprezentate de modificări aduse Documentației de Atribuire prin Erate, de Deciziile de respingere ca inacceptabilă sau neconformă a ofertelor, deciziile de anulare a procedurii sau de desemnare a unui anumit ofertant drept câștigător.

Termenul de contestare a documentației de atribuire

Este important de reținut că inițierea unei contestații se poate face doar într-un termen limitat, respectiv 5 zile pentru procedurile ce au o valoare sub prag, respectiv 10 zile pentru procedurile cu valoare peste prag, moment ce se calculează în principiu de la data publicării Documentației de atribuire în SEAP.

Totodată, este important de reținut că, conform unei jurisprudențe majoritate a CNSC, formularea contestației cu privire la aspectele clarificate de Autoritatea Contractantă urmare a unei Solicitări de Clarificări din partea operatorilor interesați, se consideră tardivă întrucât elementele neclare au fost cuprinse în Documentație încă de la data publicării acesteia, motiv pentru care potențialul aspect de nelegalitate putea și trebuia contestat în termenul calculat de la data publicării Documentației.

Competența

Contestația are natura unei cereri de chemare în judecată cu caracter special, aplicabilă în cadrul achizițiilor publice, ce are ca pârât Autoritatea Contractantă și ca obiect anularea sau modificarea actului Autorității Contractante considerat nelegal (în speță documentația de atribuire).

Contestația se poate deferi spre soluționare atât instanțelor de judecată cât și Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), organ administrativ-jurisdicțional al cărui obiect de activitate vizează soluționarea cu celeritate și în condiții de specializare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice.

Împotriva Deciziilor CNSC sau ale Instanței cu privire la contestații se poate declara de partea interesată Plângere, respectiv recurs. Plângerea, respectiv Recursul, se soluționează de Curtea de Apel competentă teritorial în raza căreia este situat sediul Autorității Contractante.

De ce este util să Contești Documentația de atribuire

Deși ar fi util ca la conceperea documentațiilor de atribuire să contribuie atât specialiști din domeniul vizat de achiziție cât și juriști și economiști, efectiv implicați, Acest lucru se întâmplă doar în cadrul puținor Autorități Contractante. Din această cauză, de multe ori Documentațiile de atribuire suferă de deficiențe tehnice, economice sau juridice, care lăsate neremediate, se transmit în Contractul licitat.

Este recomandată contestarea aspectelor nelegale din cadrul Documentației de atribuire pentru a asigura eliminarea din cuprinsul contractului final a tuturor acelor elemente care pot îngreuna sau bloca executarea efectivă a contractului sau care pot face executarea acestuia nefavorabilă economic sau logistic.

Astfel, prin intermediul Contestațiilor se pot elimina/modifica aspecte procedurale legate de desfășurarea achiziției (reducerea garanțiilor, prelungirea termenelor, etc), se pot modifica aspecte tehnice cuprinse în caietul de sarcini (ex: actualizarea unor standarde, recalcularea unor specificații tehnice, restabilirea unor criterii de calcul, etc.) și totodată, se pot modifica, elimina sau introduce noi clauze în Modelul Contractului.

Finalizarea Procedurilor

Procedurile de achiziții publice se pot finaliza în două feluri, respectiv prin anulare și prin încheierea contractului. Anularea procedurii poate fi impusă de CNSC sau e instanță prin soluția dată unei contestații, în cazul în care Documentația de atribuire nu mai poate fi remediată cu respectarea principiilor achizițiilor, sau poate fi decisă de Autoritatea Contractantă în cazul în care nu s-au depus oferte acceptabile/conforme, ofertele depuse nu pot fi comparate (nu poate fi stabilit în mod obiectiv un câștigător), dacă procedura de atribuire s-a desfășurat nelegal sau dacă ofertantul câștigător nu mai poate din motive de forță majoră sau impozabilitate fortuită de executare și nu există un ofertant pe locul 2.

În cazul în care nu se află în una din situațiile de mai sus, autoritatea contractantă poate proceda la încheierea contractului cu ofertantul declarat câștigător.

Lasă un comentariu